دی ۷, ۱۳۹۹
فروش و متقاعدسازی | 4 معیار مذاکره اصولی

4 معیار مذاکره اصولی

4 معیار مذاکره اصولی راجر فیشر و ویلیام یوری در کتاب مذاکره اصولی (با عنوان روانشناسی توافق هم چاپ شده است) سه سبک مذاکره را معرفی […]
انتخاب قالب